TŰZGYÚJTÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN FEJÉR MEGYÉBEN FEBRUÁR 28-TÓL

A Fejér megyei erdőkben és fásításokban és azok kétszáz méteres körzetében 2019. február 28-tól általános tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tilos tüzet gyújtani a kijelölt tűzrakó helyeken, az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon, a közút és vasút menti fásításokban is.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról az www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatunk.

Bírsággal sújtható az, aki a tűzvédelmi korlátozásokat megszegi: a bírság az okozott károk megtérítésén felül, az előidézett káresettől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

FELHÍVÁS az ingatlanok előtti árkok karbantartására

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 18/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet 9. § és 10. §-a alapján:

„9. § A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek ingatlan előtti szakaszának tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása, valamint a járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége.

10. § (1) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(2) Tilos a csapadékelvezető árokba szennyezett vizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot elhelyezni, vagy bevezetni.

(3) Tilos a település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni.”

Kérem Önöket, hogy az árkok karbantartásával, tisztántartásával biztosítsák az esetlegesen felmerülő csapadékos időjárás és a belvíz okozta károk megelőzését!

Óbarok, 2019. február 25.

Együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:

                                                                                           Hopka Rita

                                                                                                 jegyző

FELHÍVÁS az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 18/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet 19. § és 20. §-a alapján:

19. § (1) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot közterületen égetni tilos.

(2) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot az ingatlantulajdonos saját telkén kialakított tűzrakó helyen, szélmentes időben égeti úgy, hogy a tűz

a)  az emberi egészséget, a környezetet ne károsítsa,

b) a szomszédos ingatlanok használatát és a közutak forgalmát a füst ne zavarja,

c) és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(3) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

(5) A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

20. § Óbarok község közigazgatási területén a kerti hulladék csak az alábbi időpontokban égethető:

a) kedden és pénteken délután 15 és 18 óra,

b) vasárnap délután 14 és 18 óra között.”

Kérjük a Tisztelt lakosságot az önkormányzati rendeletben meghatározott rendelkezések betartására!

A Depónia Kft. hulladékszállítás keretében a zöldhulladék elszállítását is elvégzi az előírt napokon és feltételek mellett!

Óbarok, 2019. február 25.

Óvjuk együtt környezetünket!

Tisztelettel:

                                                                                           Hopka Rita

                                                                                                 jegyző

Optikai hálózat

Felkerestük, érdeklődtünk, utánajártunk…

“Illetékes területünkkel történt egyeztetés alapján Óbarok településen az optikai hálózat 2019 év végére készül el.”

A tervegyeztetéssel kapcsolatosan a T-System illetékes Kollégái felvették az Önkormányzattal a kapcsolatot.

forrás: internet

Kutak

 

A 2018 június 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményekre (kutakra) fennmaradási engedélyt kell kérni. Ez bírság megfizetése nélkül 2018. december 31-ig tehető meg, pontosabban: a kérelemnek kell eddig a határidőig beérkeznie a jegyzőhöz.

A fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie. A kérelmet eljáró képviselőként benyújthatja a fentiek által meghatalmazott személy vagy szervezet is. A kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő. 2018. december 31. napjáig az engedélyezési eljárás – kizárólag kutak esetében – mentes a díjfizetési kötelezettség alól.

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

Fontos!

Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyének kiadására irányuló eljárás során, amennyiben a benyújtott kérelemben, vagy annak mellékleteiben foglalt információk alapján nem állapítható meg az engedélyezni kívánt kút létesítésének időpontja, a kérelmezőt erre vonatkozóan nyilatkozattételre kell felhívni.

Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy kútja 2018. január 1. napját megelőzően létesült, a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesül, ellenkező esetben a megszokott eljárásrend alapján a fennmaradási engedély kiadásával egyidejűleg a vízgazdálkodási bírság megfizetésére kell kötelezni.

Amennyiben az engedély nélkül megvalósított kút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani és emellett az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

A következő linkekről letöltető a nekünk megküldött Tájékoztató teljes szövege, és a Kérelem kutak üzemeltetésének és fennmaradásának engedélyezésére formanyomtatvány.

Tűzgyújtás

Óbarok község közigazgatási területére vonatkozó szabályozás az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésével kapcsolatban.

Tájékoztatásul: külterületi égetést minden esetben be kell jelenteni a területileg illetékes tűzoltósághoz.

§(1) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot közterületen égetni tilos.

(2) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot az ingatlantulajdonos saját telkén kialakított tűzrakó helyen, szélmentes időben égeti úgy, hogy a tűz

a) az emberi egészséget, a környezetet ne károsítsa,

b) a szomszédos ingatlanok használatát és a közutak forgalmát a füst ne zavarja,

c) és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(3) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

(5) A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

§ Óbarok község közigazgatási területén a kerti hulladék csak az alábbi időpontokban égethető:

a) kedden és pénteken délután 15 és 18 óra,

b) vasárnap délután 14 és 18 óra között.

Barki Búcsú 2018.

Óbarok Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedve Családját a 2018. szeptember 15-én tartandó Falunapra, búcsúra.

A részletes program letölthető az alábbi linkről:

Búcsú program

Tájékoztatás tűzifa támogatás igénybe vételéről

Az 1364/2018 (VII.27.) Kormányhatározat értelmében a Kormány kiegészítette a korábbi, rendkívüli téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntését, így már a támogatást azon lakosok is igénybe vehetik, akik a földgáz-használattal részben rendelkező településeken élnek, és fával vagy szénnel tüzelnek.

Az egyszeri természetbeni támogatásban azon háztartások részesülhetnek, akik korábban kimaradtak a téli rezsicsökkentésből. (Ezt a tényt a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizni fogja.) A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például szállítási, darabolási költségeket.

Az igényléshez igénybejelentés szükséges.

Igénybejelentés:

 • Óbarok:
  2018. 08. 24-én 8:30-12:00-ig,
  2018. 08.27-én 16:00-19:00-ig, és
  2018. 09. 07-én 8:00-12:00-ig.
  Helyszín: Polgármesteri Hivatal
 • Nagyegyházán:
  2018. 08. 22-én 9:00-14:00-ig, és
  2018. 09. 05-én 15:00-19:00-ig.
  Helyszín: Faluház

Az igénybejelentéshez érvényes lakcímkártya szükséges!

Meghívó lakossági fórumra

Tisztelt Falubeliek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2018. június 28-án 17 órakor

lakossági fórumot tartunk, partnerségi egyeztetés céljából, melyen Óbarok készülő új településfejlesztési koncepciójával és településrendezési eszközeivel kapcsolatban a tervezők

előzetes tájékoztatót tartanak.

Az előzetes tájékoztató 2018. június 20-tól az Önkormányzat honlapján (http://obarok.hu) megtekinthető; ezzel kapcsolatban az érdeklődők szóban a lakossági fórumon, illetve írásban

2018. július 06-ig

a hivatal.obarok@gmail.com és polgarmester@obarok.hu e-mail címen tehetnek előzetes javaslatot, észrevételt.

A fenti időpontban mindannyiukat tisztelettel várjuk a hivatal tanácskozó termében:

2063 Óbarok, Iskola utca 3.

Üdvözlettel:

Mészáros Kartal
polgármester s.k.