Kutak

 

A 2018 június 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményekre (kutakra) fennmaradási engedélyt kell kérni. Ez bírság megfizetése nélkül 2018. december 31-ig tehető meg, pontosabban: a kérelemnek kell eddig a határidőig beérkeznie a jegyzőhöz.

A fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie. A kérelmet eljáró képviselőként benyújthatja a fentiek által meghatalmazott személy vagy szervezet is. A kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő. 2018. december 31. napjáig az engedélyezési eljárás – kizárólag kutak esetében – mentes a díjfizetési kötelezettség alól.

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

Fontos!

Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyének kiadására irányuló eljárás során, amennyiben a benyújtott kérelemben, vagy annak mellékleteiben foglalt információk alapján nem állapítható meg az engedélyezni kívánt kút létesítésének időpontja, a kérelmezőt erre vonatkozóan nyilatkozattételre kell felhívni.

Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy kútja 2018. január 1. napját megelőzően létesült, a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesül, ellenkező esetben a megszokott eljárásrend alapján a fennmaradási engedély kiadásával egyidejűleg a vízgazdálkodási bírság megfizetésére kell kötelezni.

Amennyiben az engedély nélkül megvalósított kút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani és emellett az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

A következő linkekről letöltető a nekünk megküldött Tájékoztató teljes szövege, és a Kérelem kutak üzemeltetésének és fennmaradásának engedélyezésére formanyomtatvány.

Tűzgyújtás

Óbarok község közigazgatási területére vonatkozó szabályozás az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésével kapcsolatban.

Tájékoztatásul: külterületi égetést minden esetben be kell jelenteni a területileg illetékes tűzoltósághoz.

§(1) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot közterületen égetni tilos.

(2) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot az ingatlantulajdonos saját telkén kialakított tűzrakó helyen, szélmentes időben égeti úgy, hogy a tűz

a) az emberi egészséget, a környezetet ne károsítsa,

b) a szomszédos ingatlanok használatát és a közutak forgalmát a füst ne zavarja,

c) és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(3) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

(5) A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

§ Óbarok község közigazgatási területén a kerti hulladék csak az alábbi időpontokban égethető:

a) kedden és pénteken délután 15 és 18 óra,

b) vasárnap délután 14 és 18 óra között.