Mányi Helyi Választási Iroda elérhetőségei

Mányi Helyi Választási Iroda

 

A Helyi Választási Iroda vezetője: Hopka Rita

A Helyi Választási Iroda vezető-helyettese: Győrfy Bernadett

 

A Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.

 

A Helyi Választási Iroda telefonszáma: 06-22/350-143

 

A Helyi Választási Iroda elektronikus levélcíme: jegyzo@many.hu

Tisztelt Választópolgár!

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatában a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2019. október 13. napjára Óbarok településen az alábbi nemzetiség vonatkozásában tűzte ki:

https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-onkormanyzati-valasztasok-2019

Nemzetiség megválasztható képviselők száma szükséges ajánlások száma
Német 3 5

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán szavazhat az a magyar állampolgár, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik, s kéri a központi névjegyzékben az adott nemzetiséghez tartozásának bejegyzését.

 

A választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, amelynek névjegyzékén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szerepel.

 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait, nemzetiségének megnevezését, annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

 

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/választópolgároknak).

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet nemzetiségi szervezet állíthat.

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselővé választható az a választópolgár, aki:

– a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szerepel,

– a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,

– a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, – nyilatkozatot tesz arról, hogy

– a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

 

Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet.

 

Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos nemzetiségi önkormányzati jelölést fogadhat el.

 

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma.

 

 

Mányi Helyi Választási Iroda

Tisztelt Választópolgár!

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán szavazhat minden nagykorú magyar állampolgár, az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára, valamint a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert személy, amennyiben szavazati joga nincs korlátozva.

 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait (nemzetiségi adatát), annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

 

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/választópolgároknak).

 

A kérelmek benyújthatóak:

 • elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy anélkül a valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/Ügyintézés címszó alatt,
 • levélben a lakóhely szerinti választási irodára történő megküldéssel,
 • személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti választási irodán (székesfehérvári lakóhely esetén: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. fsz.).

 

A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó információk

 

A kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő, a kérelem benyújtására megadott határidő utolsó napján 16.00 óráig be kell érkeznie a választási irodára. A kérelmet elbíráló választási iroda akkor adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben történő benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a kérelmet, ha nem személyesen az érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet.

 

 1. A fogyatékossággal élő választópolgár augusztus 6-án 16.00 óráig igényelheti, hogy könnyített tájékoztatót, Braille-írásos értesítőt küldjön részére a Nemzeti Választási Iroda

 

 1. A fogyatékossággal élő választópolgár október 4-én 16.00 óráig igényelheti, hogy a szavazókörben Braille-írással készült szavazósablon álljon rendelkezésére.

 

 1. A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár szeptember 27-én 16.00 óráig igényelheti a központi névjegyzékbe nemzetiséghez tartozásának bejegyzését.

 

A 2019. augusztus 8-tól benyújtható kérelmek:

 

 1. Ha nem a bejelentett lakóhelyén, hanem a június 26-áig bejelentett és a szavazás napján is érvényes tartózkodási helyén szeretne szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be a választópolgár.

 

 • A kérelem benyújtható, módosítható, visszavonható: október 9-én 16.00 óráig.
 • Kizárólag személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással visszavonható a kérelem 2019. október 11-én 16.00 óráig.

 

 1. A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthatja be.

 

A kérelem benyújtható:

 • október 9-én 16.00 óráig levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton,
 • október 11-én 16.00 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • október 11-én 16.00 óra és 2019. október 13-án 12.00 óra között ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • október 13-án 12.00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

 

Mányi Helyi Választási Iroda

Választások – 2019. október 13.

Szám: M/2106-2/2019.

Mányi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2019. (VIII.8.) számú közleménye

A Mányi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1)-(3) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

k ö z l e m é n y t

adom ki:

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Óbarok településen: 20.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Óbarok településen: 7.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.) bejelenteni.

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 2063 Óbarok, Iskola u. 3., e-mail: jegyzo@many.hu és pmh@many.hu). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 • a jogszabálysértés megjelölését,
 • a jogszabálysértés bizonyítékait,
 • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is.

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i – adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai szerint, Óbarok község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7. napján 661 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 7, míg 3 %-a felfelé kerekítve 20.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig – kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal Óbarki Kirendeltsége hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.obarok.hu internetes oldalon történő megjelenés útján – gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Óbarok, 2019. augusztus 8.

Hopka Rita
Jegyző, HVI vezető

Záradék:

A közleményt 2019. augusztus 8. napján közzéteszem.

Hopka Rita
Jegyző, HVI vezető

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtulajdonosok!

Óbarok település közigazgatási területén megkezdődik a háromévente legalább egy alkalommal tartandó ebösszeírás, az 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján.

Az eb tulajdonosa az az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani!

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Az összeírás önbevallásos módszerrel történik, és az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) legkésőbb 2019. május 31-ig eljuttatni a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal Óbarki Kirendeltségének. Az adatlap kitöltéséhez segítségül szolgál az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve.

Az adatlap benyújtásának módjai:

 • személyesen 2019. július 18-ig (cím: 2063 Óbarok, Iskola u. 3., ügyfélfogadás: kedden: 8:00-12:00, 13.00-16:00, csütörtökön: 8:00-12:00, 13.00-17:00) vagy
 • postai úton 2019. augusztus 31-ig (cím: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.) vagy
 • ügyfélkapun keresztül 2019. augusztus 31-ig.

Az ebösszeíró (regisztrációs) adatlap beszerezhető a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal Óbarki Kirendeltségében, letölthető a község honlapjáról (www.obarok.hu honlapon), illetve fénymásolással is sokszorosítható.

Az adatlap innen tölthető le. (.doc, .pdf)

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

 • A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
 • Amennyiben az eb évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltása lejárt vagy az ebösszeírás ideje alatt járna le, akkor az adatlap kitöltése előtt azt pótolni kell.
 • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban, valamint a helyi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni!

Együttműködését köszönjük!


Óbarok, 2019. június 1.

Hopka Rita s.k.
jegyző