Tájékoztató óvodai beiratásról

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 • A kötelező felvételt biztosító óvoda – Óbarok közigazgatási területére vonatkozóan az Óbarki Kisvakond Óvoda – a fenntartótól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. (A felvételi kérelem megerősíthető a kitöltött „Beiratkozási adatlap” megküldésével az ovi@obaroknet.hu e-mail címre/vagy postai úton)
 • A nem kötelező felvételt biztosító óvodába történő beiratkozás esetén a szülő erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének, címének feltüntetésével – az általa választott óvodába elektronikus úton juttassa el 2020. április 2-17 között.
 • Óvodánkba körzeten kívüli gyermeket beíratni szándékozó szülő ez irányú szándékát a „Beiratkozási adatlap” kitöltésével és annak elektronikus megküldésével – az ovi@obaroknet.hu e-mail címre/ vagy postai úton teheti meg.
 • Amennyiben az Óbarki Kisvakond Óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermek másik település óvodájába kerül beíratásra, kérjük, hogy a szülő ezt a szándékát a választott intézmény elektronikus úton történő közlésével egy időben tegye meg a körzetes óvoda felé is ovi@obaroknet.hu e-mail címen vagy postai úton. Levelezési cím:
  Óbarki Kisvakond Óvoda 2063 Óbarok Vázsony u. 20.

A felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2020. április 30-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére postai úton várhatóan 2020. április 6-10. között!

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_beiratkozas_2020

Az óvodai felvétel eljárásrendjéről tájékoztató kérhető munkanapokon 8-16 óra között a 20/3241-333-as telefonszámon az óvoda vezetőjétől.

Egyéb tudnivalók

 • A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
 • A szülő – 2017. augusztus 31-ig született – óvodaköteles gyermekét köteles beíratni az óvodai beiratkozásról közzétett tájékoztatóban meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik.
 • Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a kézhezvételtől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Óbarok Község jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani. Az óvoda vezetője a kérelmet annak kézhezvételétől számított 3 napon belül továbbítja a jegyző részére. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 • Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
  A felmentési kérelem benyújtási határideje: 2020. május 25.
 • A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követ tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.
  A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2020. május 25.

Az értesítéshez kitöltendő űrlap elérhetősége:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes_urlap

Az értesítést az Oktatási Hivatal részére postai úton az alábbi címre kell megküldeni:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1363 Budapest Pf. 19.